Deze website geeft inzicht in wat er zoal aan organisaties, instellingen, galeries, winkels, bedrijven, scholen en dergelijke in de wijk Kortenbos aanwezig is en schetst een beeld van de belangrijkste voorzieningen en activiteiten die voor u als bewoner van belang kunnen zijn. De wijk Kortenbos behoort tot het stadsdeel Centrum. Natuurlijk is het mogelijk dat de website niet volledig is; de redactie staat open voor opmerkingen en aanvullingen. U kunt via de link contact een bericht sturen naar de Wijkorganisatie. Voor meer informatie over de activiteiten van de wijkorganisatie kunt u de Wijkwinkel bezoeken, gevestigd in gebouw "De Kronkel" Westeinde 425, 2512 KD. De wijkwinkel is geopend op maandag en donderdag van 09.00-13.00 uur.Telefoonnummer: 070-2052444

Het Wijkberaad Kortenbos is een overlegorgaan, waarvan iedere bewoner van de wijk automatisch lid is. Het maakt deel uit van Wijkorganisatie Kortenbos, waarvan de wijkwinkel het kantoor is. De wijkorganisatie krijgt als stichting subsidie van de gemeente Den Haag voor activiteiten die de wijk ten goede komen. Daarom is er een bestuur, dat onder meer zorg draagt voor verdeling van de beschikbare middelen. Een deel daarvan is voor de ondersteuning door een adviseur samenlevingsopbouw. In de wijkwinkel komen de verschillende bewonerscommissies samen voor overleg over de gang van zaken in de wijk. In de wijkwinkel vergadert ook de redactie van de wijkkrant. Dit is een groep van enthousiaste vrijwilligers die vijf maal per jaar een krant vol wetenswaardigheden laat verschijnen, die door vrijwilligers in de wijk wordt bezorgd. Wat kan de wijkwinkel voor u betekenen? De wijkwinkel verschaft informatie over de wijk en wat er zoal gebeurt. U kunt langskomen met allerlei vragen over Kortenbos en de werkgroep Leefbaarheid (over zaken als groenvoorziening, leefbaarheid en inrichting van de wijk). De wijkwinkel biedt ondersteuning als u ideeën hebt over het verbeteren van de leefbaarheid in uw woonomgeving. Al deze activiteiten worden gedaan door vrijwilligers, die ondersteuning krijgen van een adviseur samenlevingsopbouw en een bewonersondersteuner van VOOR Welzijn.

Bestuur

Het door het wijkberaad gekozen bestuur van Wijkorganisatie Kortenbos schrijft de wijkberaadsvergaderingen uit en draagt zorg voor de verslaglegging. Verder coördineert en /of ondersteunt het bestuur de verschillende groepen in de wijk, en onderhoudt contacten met gemeentelijke instellingen en andere organisaties binnen en buiten de wijk. Het bestuur behartigt de belangen van bewoners in voor de wijk belangrijke kwesties, houdt de voortgang van lopende zaken in het oog, organiseert eventuele inspraakmogelijkheden en draagt zorg voor terugkoppeling naar de bewoners. Verder draagt het zorg voor de informatievoorziening aan bewoners door middel van het wijkberaad, de wijkkrant, de in 2002 uitgegeven wijkgids en deze in 2003 geopende website.

Tenslotte draagt het bestuur de verantwoording voor een goede besteding van de door de gemeente verstrekte subsidies. Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen heeft de wijkorganisatie in 2003 met behulp van subsidies van gemeente en Staedion een onderzoek laten uitvoeren onder de bewoners van Kortenbos. Hierbij is gekeken naar onder andere de bekendheid van de organisatie, de tevredenheid over het werk van de organisatie en de leefomgeving en de bereidheid tot participatie.

In zijn activiteiten wordt het bestuur ondersteund door een adviseur samenlevingsopbouw (Josje Adriaansen) en een bewonersondersteuner van VOOR Welzijn Jeanine Fall